Privacybeleid Ophirah B.V.

Versie 0.3
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16-05-2018.

Ophirah B.V.

Over ons privacybeleid

Ophirah B.V. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom
uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van)
onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij
over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw
gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de
website en de daarop ontsloten dienstverlening van Ophirah B.V.. De
ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 16/05/2018, met
het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle
voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u
door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en
met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden
kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw
gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en
welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte
persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met
onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan
het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens
verwerken, waar
wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en
voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Email software

Copernica

Wij nemen e-maildiensten af van Copernica. Copernica verwerkt
persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen
doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het
gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Copernica
heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.
Copernica
is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Webhosting

TransIP

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van TransIP.
TransIP
verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor
eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het
gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. TransIP heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies
en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. TransIP
is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Doel van de
gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze
dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd
direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw
gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt
en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een
later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet
toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om
aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te
voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond
van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke
verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website
worden
verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze
gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem)
zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Ophirah op grond van een
wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband
met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een
dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij
zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen
verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit
betekent
dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van
onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen
wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van
toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang
de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen
toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding
van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving
heeft u
als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens
die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit
welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en
kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende
e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of
bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde
verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij
geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens
ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze
systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw
persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken en
die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te
zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van
de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van
de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken en
die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te
laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een
reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op
het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn
aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken
die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te
beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een
reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op
het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u
de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten)
verwerken en
die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door
een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die
strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt
dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften
of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in
opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar
alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de
dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken
tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Ophirah B.V..
Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking
staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar
gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij
(laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking
blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde
individuele
besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw
gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u
van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze
contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse
bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze
dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de
website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van
geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij
hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te
gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen
gebruik
maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te
wijzigen.
Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het
nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds
verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u
daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Ophirah B.V.
Wijchenseweg 132
6538 SX Nijmegen

Telefoon: 0318 707339
Email: info@ophirah.nl